tel: +48 41 367 61 95

Unia

CZŁOWIEK – najlepsza inwestycja

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach

 

 

Występowanie różnic indywidualnych między poszczególnymi uczniami w określonym wieku szkolnym jest zjawiskiem pedagogicznie normalnym. Konieczne jest jednak organizowanie nauczania w taki sposób, by uwzględniać różnice w zakresie zdolności, umiejętności, zainteresowań itp. między poszczególnymi uczniami.

 

 

Celem indywidualizacji pracy ucznia jest przede wszystkim poprawienie wyników uczenia się oraz zwiększanie indywidualnych możliwości ucznia przy wykorzystaniu jego właściwości, co też czynimy w codziennej pracy.

 

 

Gmina Kielce pozyskała fundusze na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i  wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”, który realizowany jest w Polsce od 2010. W Gminie Kielce realizacja projektu to okres: od 01.09.2011 r. do 28.06.2013 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup outrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce” objętych zostało 28 szkół podstawowych z Gminy Kielce, w tym także nasza szkoła.

 

 

Projekt wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009, nr 4, poz. 17).

Głównym celem projektu gminy Kielce jest wyeliminowanie barier uniemożliwiających osiąganie sukcesów szkolnych uczniów oraz rozszerzenie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

 

 

Cele szczegółowe projektu to:

  • Zapewnienie dzieciom biorącym udział w I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Kielce oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie od 2011r. do 2013r.
  • Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielonego uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w ciągu 4 semestrów.
  • Zwiększenie jakości i efektywności oddziaływań edukacyjnych u min. 60% dzieci w klasach I-III szkół gminy Kielce.

 

 

Realizacja tego projektu, stanowiącego element polityki oświatowej naszego państwa, ma zapewnić każdemu uczniowi zklas I–III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi irozwojowymi.

Chodzi przede wszystkim o to, by w sprzyjających warunkach edukacyjnych uczniowie I etapu edukacyjnego nauczyli się znacznie więcej, a tym którzy potrzebują udzielona została pomoc psychologiczno-pedagogiczna, by mogli sprostać wymaganiom określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych wzakresie I etapu edukacyjnego

 

 

Zajęcia dodatkowe są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem wramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

W naszej szkole przewidywanych do realizacji jest 9 rodzajów zajęć w zakresie:

Lp.

Rodzaj zajęć

Przewidywana

liczba uczestników

Nauczyciel
prowadzący

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

24

M. Leśkiewicz,
A. Łysak,

2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

14

G. Ludwinek,
A. Dziadowicz

3.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

8

 

G. Ludwinek

4.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

20

D. Krassowska,
A. Merwart

5.

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne /bajkoterapia/

6

M. Leśkiewicz

6.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych /obserwacje przyrodnicze, mikroskopowanie/

20

B. Bedla

7.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych z uwzględnieniem nauki ortografii

20

B. Jezierska

8.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych /teatralne/

16

E. Wrzoskiewicz

9.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastyczno-techniczne/

20

M. Szałas

 

W trakcie realizacji projektu w SP-15 zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:

Ad.1. -24 uczniów wyeliminuje trudności w czytaniu i pisaniu

Ad.2. -14 uczniów zdobędzie umiejętności matematyczne

Ad.3. - 8 uczniów wyeliminuje trudności w komunikacji społecznej,

Ad.4. - 20 uczniów skoryguje wady postawy

Ad.5. - 6 uczniów weźmie udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych /bajkoterapia/, co przyczyni się do spełnienia ich potrzeb edukacyjnych

Ad.6. -20 uczniów rozwinie zainteresowania w kierunku nauk matematyczno –przyrodniczych.

Ad.7. – 20 uczniów rozwinie zainteresowania polonistyczne (np. ortografia),

Ad.8. – 16 uczniów rozwinie zainteresowania teatralne,

Ad.9. – 20 uczniów rozwinie zainteresowania plastyczne

 

Dofinansowanie projektu - ogółem doposażenie 9524,20 zł, w tym 790 zł cross-financing

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zasady rekrutacji

Liczba uczniów uczestniczących w poszczególnych zajęciach

Tygodniowy plan zajęć