tel: +48 41 367 61 95

Organizacja działania Rady
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców danego oddziału klasowego-klasy. 
2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 wybiera spośród siebie w drodze demokratycznych wyborów Radę Klasową Rodziców składającą się z trzech 
osób. 
3. Członkowie poszczególnych Rad Klasowych Rodziców tworzą Radę, która na Plenarnym Zebraniu wybiera spośród siebie: 
  • Prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady 
  • Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady, 
4. Najwyższą władzą ogółu rodziców Szkoły jest Plenarne zebranie Rady, które powinno być zwoływane w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. 
5. Prezydium Rady obraduje nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu 
6. Na zebrania Prezydium zaprasza się w szczególności: Dyrektora Szkoły, przedstawicieli Rady Pedagogicznej 
7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy: 
  • Wychowawcy klasy 
  • Rady Klasowej Rodziców 
  • Samych rodziców 
  • Liczba zebrań rodziców nie może być mniejsza niż liczby wywiadówek szkolnych