tel: +48 41 367 61 95

Cele i zadania Rady Rodziców
1. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły. 
2. Zadaniem Rady jest w szczególności: 
  • inicjowanie oraz koordynowanie działań rodziców na rzecz szkoły 
  • gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Szkoły, a tak inicjowanie oraz koordynowanie działań rodziców na rzecz szkoły, a także ustalania zasad ich użytkowania 
3. ścisła współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz wszystkimi organami 
4. Szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych , 
5. określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady, 
6. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z organami Szkoły pełnej informacji dotyczącej: 
  • zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w Szkole i w klasie 
  • regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
  • możliwości uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci