tel: +48 41 367 61 95

Informator trzecioklasisty

Egzaminy gimnazjalne

 
 
   Przed egzaminem warto poćwiczyć rozwiązując arkusze egzaminacyjne z już przeprowadzonych egzaminów, zarówno próbnych jak i głównych.
 
   Wszystkie pliki (arkusze oraz odpowiedzi do nich) możecie znaleźć na stronach:
 

 
 

  Wszystkie informacje dotyczące przebiegu i organizacji egzaminu gimnazjalnego dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu.
 
Można tam m.in. znaleźć:  
a. informatory o egzaminie gimnazjalnym
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012-2017.
 
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami.
 
 

Po egzaminach

Ważne informacje


 

W jakim terminie odbędzie się tegoroczny egzamin gimnazjalny?

Egzamin gimnazjalny odbędzie się:

 

a) część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 (środa)

 • 9.00 - 10.00  historia i wiedza o społeczeństwie
 • 11.00 - 12.30 język polski

 

b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 (czwartek)

 • 9.00 - 10.00  przedmioty przyrodnicze
 • 11.00 - 12.30 matematyka

 

c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 (piątek)

 • 9.00 - 10.00  poziom podstawowy
 • 11.00 - 12.00 poziom rozszerzony

 

   Po zakończeniu obowiązkowego czasu, uczeń może skorzystać z dodatkowych 5 minut, przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

 

Czy egzamin można zdawać w innym terminie?

    Dodatkowe terminy egzaminów gimnazjalnych dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwali ten egzamin:

 

a) część humanistyczna - 4 czerwca 2018 roku (poniedziałek)

 • 9.00 - 10.00  historia i wiedza o społeczeństwie
 • 11.00 - 12.30 język polski

 

b) część matematyczno-przyrodnicza - 5 czerwca 2018 roku (wtorek)

 • 9.00 - 10.00  przedmioty przyrodnicze
 • 11.00 - 12.30 matematyka

 

c) język obcy nowożytny - 6 czerwca 2018 roku (środa)

 • 9.00 - 10.00  poziom podstawowy
 • 11.00 - 12.00 poziom rozszerzony


 

  

Czy egzamin jest obowiązkowy?

    Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w określonym terminie nie kończy gimnazjum. Powtarza klasę trzecią oraz za rok ponownie przystępuje do całości egzaminu gimnazjalnego.

 

   Egzamin będzie sprawdza opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.


  Część egzaminu z języka obcego nowożytnego jest podzielona na dwa poziomy:
podstawowy i rozszerzony.


 

Zasady ogólne
    Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

 

 

Części egzaminu
  Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

 

  Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.

 • Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
 • Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

 

  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.

 • Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą.
 • Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

 

  W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

 

 

 

 

Kto układa pytania do arkuszy egzaminacyjnych?

  Zestawy do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, jaki zestaw będą rozwiązywać uczniowie, decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

 

 

Przed egzaminem.

  W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 30 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

 

 

 

 

Czy czas przewidziany na egzamin wlicza się część organizacyjną (rozdawanie arkuszy, wyjaśnianie kwestii problemowych)?

  Po rozdaniu arkuszy i sprawdzeniu, czy każdy z zestawów jest kompletny uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem nauczycieli oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego, są wyjaśniane wszelkie kwestie problemowe. Czas poświęcony na tę część organizacyjną nie jest wliczany do czasu egzaminu. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego ucznia, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

 

 

 

Czy wszyscy będą mieć takie same arkusze egzaminacyjne?

  Na egzaminie gimnazjalnym każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany arkuszem egzaminacyjnym), który może wystąpić w różnych wersjach (grupach). Uczniowie z dysfunkcjami, którzy otrzymują dostosowane do ich dysfunkcji testy, będą zdawać w oddzielnej sali. Inność tych arkuszy będzie polegała np. na tym, że uczniowie z dużą wadą wzroku otrzymają testy wydrukowane większą czcionką.

 

 

 

Podczas egzaminu.

   Każdego zdającego obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.


W czasie egzaminu zdający rozwiązują zadania samodzielnie.

 

 Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 

 

Czy można wyjść przed czasem z sali egzaminacyjnej?

  Ukończenie pracy przed wyznaczonym czasem, należy zgłosić zespołowi nadzorującemu egzamin przez podniesienie ręki. Jeden z  nauczycieli odbiera pracę i w obecności ucznia sprawdza poprawność kodowania, kompletność materiałów. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń może wyjść, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 

 

 

Co to znaczy, że egzamin jest zewnętrzny?

  Egzamin gimnazjalny odbywa się w szkole ucznia, ale jest przeprowadzany pod nadzorem odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

 

 

 

Kto będzie sprawdzał testy zdających?

  Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte sprawdzane i  punktowane są przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Karty odpowiedzi, na których naniesione są przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz wpisane przez egzaminatorów wyniki zadań otwartych wprowadza się do elektronicznych czytników, gdzie każda z kart jest odczytana i wprowadzona do bazy danych. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.

 

 
Wyniki egzaminu.

  Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:
- język polski
- historia i wiedza o społeczeństwie
- matematyka
- przedmioty przyrodnicze
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
- język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.


Termin ogłoszenia wyników egzaminu: 15 czerwca 2018r.

Termin wydania zaświadczeń z wynikami egzaminu: 22 czerwca 2018r.

 

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.


 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.


 Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub  niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

 

 


Czy będzie można po ogłoszeniu wyników zajrzeć do swoich testów?

Sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom:

- na wniosek ucznia lub jego rodziców

- w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

Ocenione prace OKE przechowuje przez 6 miesięcy.

 

 

Czy można poprawiać egzamin w razie niezadowalającego wyniku?

  Nie - w drugim terminie będą pisać gimnazjaliści, którzy nie przystąpili do egzaminu w normalnym terminie z przyczyn losowych bądź zdrowotnych. Ale jeśli ktoś napisze słabo, nie dostanie drugiej szansy. Rozporządzenie nie przewiduje możliwości poprawiania egzaminu gimnazjalnego. Trzeba więc się przyłożyć.

 

 

 

Czy można być zwolnionym z egzaminu?

  Z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może być zwolniony uczeń, który:
- jest laureatem ostatniego stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub
- jest finalistą ponad wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym (organizowanych przez odpowiednie kuratorium oświaty). Uczeń taki z części, z której jest zwolniony, otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

 

Ponadto z egzaminu gimnazjalnego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić ucznia:
- jeżeli zaistniał szczególny przypadek losowy lub zdrowotny, który uniemożliwił uczniowi przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub jego części w danym roku (tj. do dnia 20 sierpnia). Zwolnienie z egzaminu może nastąpić wówczas na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. Taki uczeń otrzymuje zaświadczenie o zwolnieniu.

 

 
 
 

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych