tel: +48 41 367 61 95

Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze

 
      W roku szkolnym 2018/2019 Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA w partnerstwie Gmina Kielce/Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.3 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.
 
Kwota dofinansowania projektu: 475216,25 zł.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. - 30 czerwca 2020 r.
 
Głównym celem projektu jest:
  • wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania -  wyposażenie 2 pracowni w komputery z peryferiami,

  • podniesienie kompetencji cyfrowych 40 nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z zakupionych w projekcie narzędzi TIK oraz podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania TIK  w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole i zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem ECDL e-Nauczyciel;

  • podniesienie kompetencji nauczycieli nt. cyberprzestępczości celem włączania tej tematyki w treści omawiane na lekcjach różnych przedmiotów;

  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 321 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń podczas dodatkowych zajęć realizowanych w szkole.
 
     Zajęcia dodatkowe dla uczniów rozpoczęły się 15 października 2018 r. i odbywają się w pracowniach komputerowych, w grupach 10-15 osobowych, w wymiarze 1 godzina lekcyjna tygodniowo. Rozkład zajęć dla każdej z 31 grup został umieszczony w tygodniowym planie zajęć bezpośrednio przed lub po lekcjach.
 
    Zajęcia prowadzą nauczyciele informatyki naszej szkoły: Marzena Bieniek, Edyta Salwa, Martyna Jandała, Monika Łodej, Barbara Ozimirska, Andrzej Mróz i Karol Wołczyk.
 
Program zajęć:
Klasy I-III

1. Zasada działania i obsługi komputera.
2. Dane przetwarzane przez komputer.
3. Programy i gry logiczne i edukacyjne.
4. Zasady logicznego myślenia. Wstęp do programowania.
5. Dane i sposoby ich zabezpieczania.
6. Internet. Sieci komputerowe.
7. Zasady higienicznego korzystania z komputerów.
8. Czym jest chmura i jakie niesie korzyści?
9. Bezpieczne korzystanie z Internetu.
10. Zasady anonimowości w sieci.
11. Czym jest cyberprzemoc?
12. 
Jak walczyć z cyberprzemocą?

Klasy IV-VIII

1. Budowa i parametry jednostki centralnej i urządzeń peryferyjnych.
2. Formaty zapisu danych.
3. Zastosowanie oprogramowania użytkowego.
4. Wprowadzenie do algorytmów. Zasady programowania.
5. Bezpieczeństwo baz danych.
6. Rodzaje sieci komputerowych. Administratorzy i administracja sieci komputerowych.
7. Uzależnienia od komputerów, Internetu i gier komputerowych
i przeciwdziałanie im.
8. Praca w chmurze - korzyści, możliwości i zagrożenia.
9. Plusy i minusy Internetu - bezpieczeństwo, prywatność i komunikacja.
10. Anonimowość a bezpieczeństwo w sieci.
11. Rodzaje cyberprzemocy (agresji elektronicznej) i walka z nią.
12. 
Moje doświadczenia związane z cyberprzemocą. Jak jej zapobiegać?
 
     Do realizacji projektu nauczyciele opracowali szczegółowe programy zajęć dla każdej grupy, które będą rozwijały  kompetencje informatyczne uczniów  z uwzględnieniem  ich potrzeb edukacyjnych i zainteresowań.