tel: +48 41 367 61 95

Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze

 
     W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach w partnerstwie z Ośrodkiem Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" w Kielcach przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania 8.3 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.
 
Kwota dofinansowania projektu: 475216,25 zł.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. - 30 czerwca 2020 r.
 
Głównym celem projektu jest:
 • wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania -  wyposażenie 2 pracowni w komputery z peryferiami,
 • podniesienie kompetencji cyfrowych 40 nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z zakupionych w projekcie narzędzi TIK oraz podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania TIK  w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole i zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem ECDL e-Nauczyciel;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli nt. cyberprzestępczości celem włączania tej tematyki w treści omawiane na lekcjach różnych przedmiotów;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 321 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń podczas dodatkowych zajęć realizowanych w szkole.
 
     Zajęcia dodatkowe dla uczniów rozpoczną się po 15 października 2018 r. i będą odbywać się w pracowniach komputerowych w grupach 10-15 osobowych w wymiarze 1 godzina lekcyjna tygodniowo. Rozkład zajęć dla każdej z 31 grup został umieszczony w tygodniowym planie zajęć przed lub po lekcjach.
 
    Zajęcia prowadzić będą nauczyciele informatyki naszej szkoły: Marzena Bieniek, Edyta Salwa, Martyna Jandała, Monika Łodej, Barbara Ozimirska, Andrzej Mróz i Karol Wołczyk.
 
Program zajęć:
Klasy I-III
 
 1. Zasada działania i obsługi komputera.
 2. Dane przetwarzane przez komputer.
 3. Programy i gry logiczne i edukacyjne.
 4. Zasady logicznego myślenia. Wstęp do programowania.
 5. Dane i sposoby ich zabezpieczania.
 6. Internet. Sieci komputerowe.
 7. Zasady higienicznego korzystania z komputerów.
 8. Czym jest chmura i jakie niesie korzyści?
 9. Bezpieczne korzystanie z Internetu.
 10. Zasady anonimowości w sieci.
 11. Czym jest cyberprzemoc?
 12. Jak walczyć z cyberprzemocą?
 
Klasy IV-VIII
 
 1. Budowa i parametry jednostki centralnej i urządzeń peryferyjnych.
 2. Formaty zapisu danych.
 3. Zastosowanie oprogramowania użytkowego.
 4. Wprowadzenie do algorytmów. Zasady programowania.
 5. Bezpieczeństwo baz danych.
 6. Rodzaje sieci komputerowych. Administratorzy i administracja sieci komputerowych.
 7. Uzależnienia od komputerów, Internetu i gier komputerowych i przeciwdziałanie im.
 8. Praca w chmurze - korzyści, możliwości i zagrożenia.
 9. Plusy i minusy Internetu - bezpieczeństwo, prywatność i komunikacja.
 10. Anonimowość a bezpieczeństwo w sieci.
 11. Rodzaje cyberprzemocy (agresji elektronicznej) i walka z nią.
 12. Moje doświadczenia związane z cyberprzemocą. Jak jej zapobiegać?
 
     Do realizacji projektu nauczyciele opracują szczegółowe programy zajęć dla każdej grupy, które będą rozwijały  kompetencje informatyczne uczniów  z uwzględnieniem  ich potrzeb edukacyjnych i zainteresowań.