tel: +48 41 367 61 95

Akademia

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie gimnazjum podjęli inicjatywę uczestniczenia w ogólnopolskim projekcie e-Akademia Przyszłości. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół w Kielcach, która zakwalifikowała się do wzięcia udziału w  tym projekcie.

 

Więcej informacji jest na stronie: www.eakademiaprzyszlosci.pl

 

e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przeprowadzany przez na Terenia całej Polski przez wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, wzięło w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. Będzie realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

 

Misja Projektu: Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy

i uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu: Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i  osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym,
  • porozumiewanie się w językach obcych,
  • kompetencje matematyczne i  podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  • kompetencje informatyczne,
  • umiejętność uczenia się,
  • kompetencje społeczne i  obywatelskie,
  • inicjatywność i  przedsiębiorczość.

 

 

W ramach różnych zajęć opracowany zostanie „Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych”, który określi:

- jak kształtować u uczniów kompetencje kluczowe,

- jak pracować z uczniami zdolnymi,

- jak pomóc uczniom klas pierwszych gimnazjów, którzy na sprawdzianie na zakończenie 6 klasy osiągnęli najniższe wyniki.

 

 

Projekt jest realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS) przez następujących nauczycieli:

- mgr Małgorzata Oksińska - biologia

- mgr Martyna Jandała - matematyka,

- mgr Karol Wołczyk - fizyka,

- mgr Ewa Michalczyk - chemia,

- mgr Małgorzata Hajzral - geografia,

- mgr Barbara Ozimirska - informatyka,

- mgr Barbara Konczewska - język angielski,

- mgr Mirosław Waldon - WOS,

- mgr Małgorzata Świtalska - pedagog szkolny

 
 

Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań została uruchomiona platforma e-learningowa, na której zamieszczono wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie mogli samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń miał stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie. Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwalały nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a  także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

Średni czas spędzony przez ucznia na platformie e-learningowej wynosił w obecnym roku szkolnym ok. 96 minut. (licząc od listopada do czerwca).Każdy mógł poszerzyć swoją wiedzę na ciekawy temat, utrwalić wiadomości za pomocą testu interaktywnego oraz sprawdzić się, rozwiązując test punktowany.

 

Tematy lekcji e-learningowych z  poszczególnych przedmiotów:

- matematyka: dziwne liczby, ludolfina, obliczenia procentowe, w banku, prostokątny układ współrzędnych, przedstawienie danych sty stycznych,

- biologia: budowa komórki i funkcje struktur komórkowych, choroby układu krążenia, fotosynteza – przebieg i jej znaczenia, świat bakterii,

- geografia: dlaczego Ziemia się trzęsie?, pogoda i klimat, rachuba czasu, rzeźbotwórcza działalność lodowca, współrzędne geograficzne,

- chemia: metale i  niemetale, mieszaniny i własności, typy reakcji chemicznych,

- fizyka: wielkości fizyczne i ich jednostki,

-informatyka: budowa komputera, teksty w edytorze,

- język angielski: unplugged for a day

 

Powołano Szkolną Grupę Wyrównawczą pod nazwą „Zdobywcy Przyszłości”. Głównym celem było pracowanie z uczniami, którzy otrzymali najniższe wyniki w  egzaminach zewnętrznych po 6 klasie i stworzenie dla nich dobrych warunków do osiągania sukcesów w nauce na miarę swoich możliwości, zmotywowanie ich do uczenia się. Zajęcia prowadziła p. mgr Małgorzata Świtalska z 15 uczniami klas I. Rozkład uczniów z poszczególnych klas: kl. Ia – 4 ucz., Ib – 2 ucz., Ic – 7 ucz., kl. Id – 2 ucz.

 

 

 

Praca z  uczniami została zrealizowana w ciągu 60 godzin w  III modułach edukacyjno-wychowawczych:

 

 

 

Moduł I: Integracja i  komunikacja interpersonalna w zespole - 18 godzin

Problematyka poruszana, to między innymi:

- Budowanie zespołu. Integracja grupy i praca wokół zaspokajania potrzeby uznania, ważności i akceptacji.

- Opowiadanie o sobie, o swoich zainteresowaniach i sukcesach, ale też i o swoich obawach dotyczących nowej szkoły.

- Grzeczność na co dzień – sposób bycia ułatwiający relacje interpersonalne szczególnie pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń.

- Umiejętność współpracy w zespole rówieśniczym.

- Ćwiczenia w  zadawaniu pytań do omawianych spraw.

 

 

Moduł II: Uczenie się – 30 godzin

Problematyka:

 

 

1. Rozpoznanie stylu uczenia się ucznia i organizacja pracy

- style uczenia się

- Jak trenować samodyscyplinę uczniów, szczególnie związaną z uczeniem się?

- Organizacja czasu ucznia ze szczególnym uwzględnieniem organizacji czasu pracy

- Organizacja warsztatu nauki własnej, higiena pracy umysłowej

- Porządkowanie wiedzy.

 

 

2. Radzenie sobie ze stresem

 

-Co to jest stres? Stres procesach uczenia się. Jak wywoływać optymalny dla uczenia się poziom stresu? Radzenie sobie ze stresem (techniki relaksacji)

- Myślenie pozytywne

 

 

3. Kształtowanie motywacji

- Pozytywne wzmocnienia

- Jak pomagać uczniom zobaczyć cele ich uczenia się czy ich pracy w szkole?

- Budowanie przekonania u uczniów, że są oni bardziej aktywni, chętniej pracują, kiedy decydują, co chcieliby robić i czują dlaczego chcą to robić.

 

 

4. Techniki efektywnego uczenia się

A. Koncentracja

B. Zapamiętywanie

C. Strategie pracy: uczenie się, myślenie, notowanie, powtarzanie, inteligentne czytanie: zwiększenie tempa czytania, zakresu rozumienia i zapamiętywania

 

 

5. Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego, krytycznego i twórczego

A.Tworzenie sytuacji w wyniku, których uczniowie nabywają umiejętności tworzenia pojęć, wnioskowania, rozumowania, analizy i syntezy.

B. Jak zachęcać do stawiania pytań? – wspieranie rozwoju myślenia krytycznego

C. Porządek i  przygoda – kształtowanie twórczego myślenia

 

 

Moduł III: Samoocena – 12 godzin

Problematyka:

1. Opowiadanie uczestników grupy o swoich mocnych stronach i o swoich planach, marzeniach.

2. Budowanie grupy w kierunku cieszenia się sukcesami innych, doceniania ich, chwalenie wzajemnych postępów, gratulowania osiągnięć na różnym polu.

3. Zainteresowania uczniów i próba budowania w oparciu o nie programu samorozwoju.

4. Stwarzanie okazji do wykazania się kompetencjami w obszarach innych niż uczenie się np. śpiewanie, bieganie na czas, opowiadanie dowcipów, naprawianie uszkodzonego sprzętu, robienie czegoś dla konkretnych innych, którzy okażą wdzięczność i  pochwalą.

 

 

W ramach zajęć e – Akademii Przyszłości utworzono dwa Lokalne Zespoły Projektowe, które realizowały określone zadania wykorzystując metodę projektu :

- I Lokalny Zespół Projektowy z uczniami kl. I b i  nauczycielami: p. Małgorzata Oksińska – biologia i p. Karol Wołczyk – fizyka, realizował własny projekt pod nazwą: „Żyj ekologicznie, albo …. będzie drastycznie”

Celem Zespołu było uświadomienie społeczności uczniowskiej jak duże znaczenie dla zdrowia człowieka ma ekologiczny tryb życia. Praca nad projektem została rozpoczęta w listopadzie 2010r. Podzielono klasę Ib na sześć czteroosobowych grup i przydzielono im konkretne zadania. Za realizację poszczególnych zadań byli odpowiedzialni uczniowie z utworzonych zespołów projektowych.

 

 

Grupa I:Wajs Bartłomiej, Wrona Dawid, Wojciechowski Piotr, Piłacik Piotr.

Zadaniem grupy było zbadanie jak Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach radzi sobie z odpadami. W tym celu członkowie grupy przeprowadzili wywiad ze specjalistą działu technicznego panem Tomaszem Kubickim. Opracowali pytania: co to są odpady niebezpiecznie?, ile śmieci produkuje przeciętnej wielkości szpital w ciągu roku?, co jest największym wyzwaniem dla personelu działu technicznego? Itp. Na podstawie wywiadu opracowali odpowiedzi.

 

 

Grupa II: Nowak Artur, Cedro Dominik, Michalski Karol, Gil Kamil.

Zadaniem grupy było przeprowadzenie wywiadu z kierownikiem działu produkcji energii w  Elektrociepłowni Kielce - panem Mirosławem Śmiechem. Dzięki temu projektowi edukacyjnemu, opracowano zagadnienia związane z energią cieplną, która pozyskiwana jest z biomasy.

 

 

Grupa III:Kopyś Aleksandra, Fąfara Karolina, Staroniewska Kinga, Chwalik Dominika

Grupa podjęła się sprawdzenia pracy szkolnej stołówki i problemu z odpadami. Na podstawie wywiadów z p. Lidią Skowronek – kierowniczką jadalni i p. Teresą Iwan – intendentką i p. Jadwigą Januchtą – szefowa kuchni i własnych obserwacji, stwierdzono iż szkolna stołówka jest w  100. procentach proekologiczna.

 

 

Grupa IV: Patrycja Słoń, Aleksandra Koch i Monika Lis

Czy Nasze Osiedle jest czyste i  zadbane?, Jakie wyzwania stoją przed administracją osiedla w najbliższych latach?, Jak my - mieszkańcy - możemy przyczynić się do lepszego wizerunku osiedla "Sandomierskie"?. Na taki i wiele innych pytań odpowiadali w wywiadzie przygotowanym przez IV Zespół. Wywiad wzbogacony został cennymi uwagami i  sprostowaniami na temat segregacji śmieci przez kierownika firmy Veolia p. Piotra Dudy.

Grupa V:Artur Nowak, Bartłomiej Wajs, Dawid Wrona, Dominik Cero, Piotr Piłacik i Piotr Wojciechowski

Co ma Państwowa Straż Pożarna wspólnego z ekologią? Grupa uczniów odwiedziła najbliższą jednostkę straży pożarnej i dzięki uprzejmości komendanta dowiedzieli się jaka odpowiedzialność ciąży na tej instytucji.

 

 

Grupa VI: Patryk Pożoga, Witkoria Podkańska i Kinga Wołowiec

Grupa opracowała ankietę skierowaną do uczniów naszej szkoły i rodziców na temat : Jak dbamy o swoje własne środowisko? Wyniki ankiety zostały przedstawione w postaci wykresu

I Lokalny Zespól Projektowy założył własną stronę internetową, dokumentując swoją pracę, o adresie: http://gimnazjum6.somee.com

 

- II Lokalny Zespół Projektowy z uczniami kl. I c i nauczycielami: p. Martyna Jandała - matematyka i p. Małgorzata Hajzral – geografia, realizował projekt pod nazwą: „Żyję zdrowo, więc bezproblemowo.”

Celem pracy Zespołu było uświadomienie naszej społeczności lokalnej jak duże znaczenie dla zdrowia człowieka mają właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. Kształtowano także poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie najbliższych.

 

 

Praca nad projektem została rozpoczęta w grudniu 2010r. Koordynatorki podzieliły klasę Ic na sześć czteroosobowych grup i przydzieliły im konkretne zadania. Zostały podpisane kontrakty między grupami, a nauczycielkami koordynującymi projekt. Wspólnie opracowano harmonogram pracy. Za realizację poszczególnych zadań byli odpowiedzialni uczniowie z utworzonych zespołów projektowych.

Grupa I: Kinga Krzysiek, Aleksandra Kmieć, Paula Pacholec,Karolina Kozłowska.

Dziewczęta z tego zespołu przygotowały informacje na temat higieny, zdrowych nawyków żywieniowych, aktywnego trybu życia itp. Dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Kinga Krzysiek przygotowała informację o higienie, Paula Pacholec o nawykach żywieniowych, Aleksandra Kmieć o sporcie, natomiast Karolina Kozłowska opracowała „Zdrowo i aktywnie spędzony dzień”. Wszystkie zdobyte informacje, przekazały grupie przygotowującej prezentacja multimedialną dla klas młodszych.

 

 

Grupa II: Mateusz Rzędowski, Bartosz Tutaj, Michał Lisowski, Paweł Dąbrowski

Mateusz Rzędowski i Bartosz Tutaj stworzyli prezentację multimedialną dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia. Paweł Dąbrowski i Michał Lisowski konsultowali się z grupą przygotowującą materiały i opracowali je tak, by można je było wykorzystać w  prezentacji multimedialnej. W prezentacji pojawiły się informacje na temat zdrowego odżywiania, piramidzie żywnościowej i aktywnego trybu życia.
Na podsumowanie prac członkowie tego zespołu przedstawili utworzoną prezentację uczniom klas młodszych. („prezentacja dla młodszych.ppsx”)

 

 

Grupa III: Wiktor Chojecki, Mikołaj Tetela, Jakub Tetela, Grzegorz Szczepański

Zadaniem tej grupy było zdobycie informacji na temat trybu życia jaki prowadzi młodzież uczęszczająca do naszej szkoły oraz ich rodzice, znajomi i nauczyciele. W celu realizacji tego zadania uczniowie stworzyli dwa rodzaje ankiet dla młodzieży i dla dorosłych. Następnie wydrukowali je i powielili. Otrzymane formularze rozprowadzili wśród uczniów naszej szkoły, nauczycieli, rodziców i znajomych. Po uzyskaniu odpowiedzi na pytania ankietowe policzyli wyniki i przedstawili je w postaci diagramów. Diagramy te zostały umieszczone na szkolnej gazetce.

(ankiety i ich wyniki.docx)

 

 

Grupa IV: Jakub Janus, Seweryn Kołodziej, Dawid Wicha, Klaudia Burkiewicz

Młodzież tej grupy zgromadziła ulotki i plakaty promujące zdrowy styl życia. Jakub Janus i Seweryn Kołodziej otrzymali od pani pielęgniarki ulotki. Dawid Wicha zebrał ulotki i plakaty z  aptek. Klaudia Burkiewicz przyniosła materiały promujące zdrowie z przychodni. Uzyskane w ten sposób ulotki i plakaty zostały wykorzystane do stworzenia gazetki promującej zasady zdrowego odżywiania i aktywny tryb życia. Tablica z  plakatami została zaprezentowana 1 czerwca podczas festynu „Europa w zmysłach”

 

 

Grupa V: Magdalena Choromańska, Agnieszka Dziedzic, Karol Karbowniak, Anna Frankowicz

Uczniowie z tej grupy zgromadzili materiały dotyczące zdrowego stylu życia oraz dostarczyli je grupie VI, odpowiedzialnej za przygotowanie prezentacji multimedialnej dla młodzieży i  dorosłych. Magdalena Choromańska utworzyła plan dnia zdrowo żyjącego człowieka. Anna Frankowicz dostarczyła informacji na temat zdrowego trybu życia. Agnieszka Dziedzic wyszukała materiały na temat odżywiania się oraz sportu i ruchu na świeżym powietrzu.

 

 

Grupa VI: Monika Kowalska, Paulina Sitek, Aleksandra Bardzyńska,Michał Cedro

Efektem pracy tej grupy było wykonanie prezentacji multimedialnej promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży i osób starszych. Michał Cedro z Pauliną Sitek przeprowadzili wywiad z  pielęgniarką. W wywiadzie pojawiły się pytania związane z tematyką realizowanego projektu dotyczące nastolatków. Pozostałe materiały i informacje uczniowie odebrali od grupy V. Monika Kowalska i Aleksandra Bardzyńska stworzyły prezentację, w której wykorzystały zdobyte informacje. Na podsumowanie prac członkowie tego zespołu przedstawili utworzoną prezentację uczniom klas gimnazjalnych oraz rodzicom podczas zebrań. („prezentacja dla starszych.ppsx”)

Autorzy obu Projektów są zadowoleni z realizacji zadań. Dzięki udziałowi w nim uczniowie zdobyli wiele cennych i ciekawych informacji o ekologii i o tym jak się prawidłowo odżywiać, jak zdrowo i ekologicznie spędzać wolny czas itp. Ponadto praca nad projektem kształtowała wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie najbliższych. Uczniowie nauczyli się pracy w  zespole, przez co również zacieśniły się stosunki koleżeńskie.

 

 

Sprawozdanie z działalności grup w  prezentacji: LLZP - relacja z przebiegu projektu

 

Powołano także Wirtualne Koła Naukowe – program pracy z uzdolnionymi uczniami.

Głównym celem wirtualnego koła jest zapewnienie utalentowanym uczniom, rozproszonym w 200 szkołach, możliwości dostępu do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia się wkontakcie znauczycielem akademickim oraz innymi uczniami poprzez Sieć. Z naszej szkoły zostały zakwalifikowane do pracy dwie osoby: Dominika Chwalik – z kl. I b (biologia), Mateusz Rzędowski – z kl. I c (matematyka i informatyka).

 

Podczas trwania Projektu e-Akademii Przyszłości będą przeprowadzone 4 sesje testowe:

Testy diagnostyczne (wrzesień 2010) – odbyło się

Testy na zakończenie I klasy (2011) – odbyło się

Testy na zakończenie II klasy (2012)

Testy na zakończenie III klasy (2013)

 

Testy przeprowadzane są z  wykorzystaniem Technologii Informatycznej (on-line) i składają się z 3 części: matematycznej, umiejętności przyrodniczej i języka angielskiego. W testach zastosowane zostały zadania:wielokrotnego wyboru, wymagające czytania tekstów źródłowych i wskazówek, uzupełniania luk, krótkiej odpowiedzi, układanki/ szeregowanie/ porównywania, typu prawda – fałsz, animacje/ obrazków/ map/ wykresów, odsłuchy nagrań, łączenie w pary, tworzenie diagramów, wykresów, krzyżówki.

Analiza testów po I roku nauki wraz z porównaniem z testami początkowymi

 

Wyniki testu diagnostycznego służą 4 celom:

-stanowią układ odniesienia do analizy edukacyjnej wartości dodanej w zakresie kompetencji kluczowych na zakończenie każdego roku szkolnego

-ułatwią rozpoznanie uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową z bardzo niskim poziomem kompetencji kluczowych (w tym umiejętności uczenia się),

-ułatwią rozpoznanie uczniów utalentowanych wzakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

-stanowią informację przydatną do planowania pracy dydaktycznej.

 

 

Wnioski do dalszej pracy:

- Mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy na platformie e-learningowej i nagradzanie ocenami z  przedmiotów.

- Przeprowadzanie lekcji przedmiotowej wykorzystując zgromadzone wiadomości i testy na platformie.